Lịch thi lần 1, học kỳ I, hệ Cao đẳng khóa 12, năm học 2020-2021

Môn thi: Thực hành Nghiệp vụ chế biến Á 3 XEM TẠI ĐÂY

0 comments

Lịch thi lần 1, học kỳ I, hệ Cao đẳng khóa 11, năm học 2020-2021

XEM TẠI ĐÂY

0 comments

Lịch thi lần 2 hệ Cao đẳng Khóa 10 (học lại), 11,12,T20, năm học 2019-2020

Môn thi: Thực hành nghiệp vụ nhà hàng 1. Thực hành nghiệp vụ nhà hàng 2. Thực hành nghiệp vụ Buồng 2. Thực hành nghiệp vụ Lễ tân 2. XEM TẠI ĐÂY

0 comments

Lịch thi lần 2, học kỳ II, hệ Cao đẳng khóa 12, năm học 2019-2020

Thi môn: Khiêu vũ XEM TẠI ĐÂY

0 comments

Lịch thi lần 1 Học kỳ I, năm học 2020-2021, hệ Cao đẳng khóa 11

XEM TẠI ĐÂY

0 comments

LỊCH THI LẦN 1, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020, HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 12

Môn thi: Thực  hành nghiệp vụ Nhà hàng 1 XEM TẠI ĐÂY

0 comments

LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020, HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 12 & 9,10,11 (HỌC LẠI)

XEM TẠI ĐÂY

0 comments

LỊCH THI HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020, HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 11, 12 BỔ SUNG

XEM TẠI ĐÂY

0 comments

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020, HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 11, 12, TRUNG CẤP KHÓA 20

XEM TẠI ĐÂY

LỊCH THI HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020, HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 11 (ĐỢT 3)

XEM TẠI ĐÂY

0 comments

LỊCH THI VẤN ĐÁP LẦN 1 HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020, HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 10-11 (HỌC LẠI)

Môn thi: Ngoại ngữ chuyên ngành 1 XEM TẠI ĐÂY

0 comments

LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020, HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20

Môn Thi: Thực hành Nghiệp vụ Chế biến Á 2  XEM TẠI ĐÂY Môn Thi: Thực hành Nghiệp vụ Chế biến Âu  XEM TẠI ĐÂY

0 comments

LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020, HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 12

Môn thi: Thực hành Nghiệp vụ Bar 1  XEM TẠI ĐÂY    

0 comments

Lịch thi Học kỳ II, năm học 2019-2020, hệ Cao đẳng khóa 11 (Đợt 3)

XEM TẠI ĐÂY  

0 comments

Lịch thi lần 1 Học kỳ II, năm học 2019-2020, hệ Cao đẳng khóa 12 và Trung cấp khóa 20

XEM TẠI ĐÂY  

0 comments

Lịch thi lần 1 Học kỳ II, năm học 2019-2020, hệ Cao đẳng khóa 11-12

Môn thi: Thực hành nghiệp vụ Lữ hành 2 và 4  XEM TẠI ĐÂY      

0 comments

Lịch thi lần 2 Học kỳ II, năm học 2019-2020, hệ Cao đẳng khóa 12 và Trung cấp khóa 20

Môn thi: Tin học ứng dụng XEM TẠI ĐÂY    

0 comments

Lịch thi lần 1 Học kỳ II, năm học 2019-2020, hệ Cao đẳng khóa 11

Môn thi: Thực hành nghiệp vụ Lễ tân 2  XEM TẠI ĐÂY    

0 comments

Lịch thi lần 1 Học kỳ II, năm học 2019-2020, hệ Cao đẳng khóa 12

Môn Thi: Thực hành Nghiệp vụ chế biến Á 2 XEM TẠI ĐÂY    

0 comments

Lịch thi lần 1 Học kỳ II, năm học 2019-2020, hệ Cao đẳng khóa 11

Môn thi: Thực hành nghiệp vụ chế biến Á 3  XEM TẠI ĐÂY