Lịch thi lần 1, học kỳ II, hệ Cao đẳng khóa 11(Học lại) , năm học 2020-2021

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi Vấn đáp lần 1, học kỳ I, hệ Cao đẳng khóa 13 và Trung cấp Khóa 21, năm học 2020-2021

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ I, hệ Cao đẳng khóa 13 và Trung cấp Khóa 21, năm học 2020-2021

Môn thi: Tin học căn bản XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ I, hệ Cao đẳng khóa 11 (Học lại), năm học 2020-2021

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 2, học kỳ I, hệ Cao đẳng khóa 13 và Trung cấp Khóa 21, năm học 2020-2021

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ I, hệ Cao đẳng khóa 13 và Trung cấp Khóa 21, năm học 2020-2021

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 2, học kỳ I, hệ Cao đẳng khóa 12

XEM TẠI ĐÂY

0 comments

Lịch thi lần 1, học kỳ I, hệ Cao đẳng khóa 12, năm học 2020-2021

Môn thi: Thực hành nghiệp vụ nhà hàng 2 XEM TẠI ĐÂY

0 comments

Lịch thi lần 1, học kỳ I, hệ Cao đẳng khóa 12, năm học 2020-2021

Môn thi: Thực hành nghiệp vụ nhà hàng 2 XEM TẠI ĐÂY

0 comments

Lịch thi Vấn đáp học kỳ I, hệ Cao đẳng khóa 12, năm học 2020-2021

Thi lần 1: XEM TẠI ĐÂY Thi lần 2: XEM TẠI ĐÂY

0 comments

Lịch thi lần 1, học kỳ I, hệ Cao đẳng khóa 7,11,12 (Học lại) năm học 2020-2021

XEM TẠI ĐÂY

0 comments

Lịch thi lần 1, học kỳ I, hệ Cao đẳng khóa 12, năm học 2020-2021

Môn thi: Thực hành nghiệp vụ Nhà hàng  XEM TẠI ĐÂY

0 comments

Lịch thi lần 2, học kỳ I, hệ Cao đẳng khóa 11-12, năm học 2020-2021

XEM TẠI ĐÂY

0 comments

Lịch thi lần 1, học kỳ I, hệ Cao đẳng khóa 12, năm học 2020-2021

XEM TẠI ĐÂY

0 comments

Lịch thi lần 1, học kỳ I, hệ Cao đẳng khóa 12, năm học 2020-2021

Môn thi: Thực hành Nghiệp vụ chế biến Á 3 XEM TẠI ĐÂY

0 comments

Lịch thi lần 1, học kỳ I, hệ Cao đẳng khóa 11, năm học 2020-2021

XEM TẠI ĐÂY

0 comments

Lịch thi lần 2 hệ Cao đẳng Khóa 10 (học lại), 11,12,T20, năm học 2019-2020

Môn thi: Thực hành nghiệp vụ nhà hàng 1. Thực hành nghiệp vụ nhà hàng 2. Thực hành nghiệp vụ Buồng 2. Thực hành nghiệp vụ Lễ tân 2. XEM TẠI ĐÂY

0 comments

Lịch thi lần 2, học kỳ II, hệ Cao đẳng khóa 12, năm học 2019-2020

Thi môn: Khiêu vũ XEM TẠI ĐÂY

0 comments

Lịch thi lần 1 Học kỳ I, năm học 2020-2021, hệ Cao đẳng khóa 11

XEM TẠI ĐÂY

0 comments

LỊCH THI LẦN 1, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020, HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 12

Môn thi: Thực  hành nghiệp vụ Nhà hàng 1 XEM TẠI ĐÂY

0 comments