Get the Flash Player to see this rotator.
Giới thiệu
 
Chức năng, nhiệm vụ khoa Lữ hành - Hướng dẫn Du lịch
Khoa Lữ hành, Hướng dẫn du lịch trực thuộc Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế, có chức năng giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo theo yêu cầu và kế hoạch đào tạo của nhà trường. Khoa có các nhiệm vụ sau:
1. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường;
2. Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung; cải tiến phương pháp dạy nghề nâng cao chất lượng đào tạo;
3. Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào quá trình dạy nghề;
4. Quản lý giảng viên, nhân viên và người học thuộc Khoa;
5. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề;
6. Quản lý tốt các nguồn nhân lực của Khoa về lao động, tài sản, tư liệu, tài chính (nếu có);
7. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng;

8. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan được quy định trong Điều lệ Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Trưởng khoa: Ths. Hồ Thị Thanh Thủy

Trưởng Bộ môn Hướng dẫn: Ths. Đặng Hùng Sơn 

Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, Nhà A – Cơ sở 1 số 04 – Trần Quang Khải, Thành phố Huế

Điện thoại: 054 3831933

Email: khoalhhd@gmail.com

Khoa LH-HD DL