Get the Flash Player to see this rotator.
Giới thiệu
 
Khoa Dịch vụ - Nhà hàng

GIỚI THIỆU VỀ KHOA DỊCH VỤ NHÀ HÀNG

1. Thông tin đơn vị

Tên đơn vị: Khoa Dịch vụ Nhà hàng

Tên Tiếng Anh: Food and Beverage Department

Địa chỉ đơn vị: số 04 Trần Quang Khải

Số điện thoại: 0543.831.932

Email: khoanhhutc@gmail.com

 

Khoa Dịch vụ nhà hàng thuộc trường cao đẳng nghề Du lịch Huế, được thành lập năm 2009.  

Khoa có 7 giáo viên, 1 giáo vụ khoa .

2. Chức năng

Khoa Dịch vụ nhà hàng trực thuộc Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế, có chức năng giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo theo yêu cầu và kế hoạch đào tạo của nhà trường.

Khoa Dịch vụ nhà hàng có nhiệm vụ dạy các môn nghiệp vụ như Nghiệp vụ nhà hàng, Quản trị nhà hàng và một số môn học thuộc chuyên ngành đào tạo cho học sinh, sinh viên của các hệ đào tạo.

3. Nhiệm vụ

- Tổ chức thực hiện và quản lý chương trình đào tạo, quản lý quá trình đào tạo trong các chuyên ngành: Dịch vụ Nhà hàng, quản trị Nhà hàng và một số môn học thuộc chuyên ngành theo chương trình đào tạo quản lý đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên thuộc đơn vị phụ trách và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng duyệt.

- Bố trí lịch giảng dạy của giáo viên thuộc khoa trên cơ sở lịch giảng dạy hàng năm và từng học kỳ đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện việc biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình môn học khi được phân công. Tổ chức nghiên cứu, đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.

- Quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc đơn vị mình.

- Có kế hoạch từng học kỳ và thực hiện các dự trù phục vụ thực tập của học sinh do khoa mình phụ trách. Tổ chức tham quan thực tập cho học sinh, sinh viên theo kế hoạch của nhà trường.

- Tổ chức thực hiện hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học và kỹ thuật công nghệ gắn với đào tạo sử dụng. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chuyên môn nghiệp vụ trong phạm vi khoa phụ trách.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập theo quy định của Hiệu trưởng. Đề xuất xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì trang thiết bị và phương tiện phục vụ giảng dạy và học tập.

- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo, giáo dục định kỳ cho nhà trường theo quy định của Hiệu trưởng.

- Xây dựng lề lối, nội quy làm việc của Khoa trên cơ sở quy chế hoạt động của nhà trường nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan được quy định trong Điều lệ Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

4. Tổ chức của Khoa và chế độ trách nhiệm

Khoa Dịch vụ nhà hàng có Trưởng khoa, Phó trưởng khoa, phó trưởng bộ môn, giáo viên và giáo vụ khoa.

Trưởng khoa là người chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ hoạt động của khoa trước Ban Giám Hiệu. Phó trưởng khoa là người giúp trưởng khoa phụ trách một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng khoa vắng mặt, Phó trưởng khoa được ủy quyền điều hành hoạt động chung của Khoa. 

Trưởng khoa Dịch vụ nhà hàng có trách nhiệm xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của khoa nhằm đảm bảo hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Khoa.

5. Sơ đồ cơ cấu tổ chức

 

Thông tin về nội dung chương trình đào tạo

Khoa DV-NH
 
 
 
 
Khoa quản trị Khách sạn - Nhà hàng
Đang tải dữ liệu...
Hình ảnh hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0914 611 185
Email: daotaohutc@gmail.com