Get the Flash Player to see this rotator.
Giới thiệu
 
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
 
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
 Địa chỉ: Số 04 Trần Quang Khải, Thành phố Huế
Điện thoại: 0543.826.022. Email: ptchutc@gmail.com
I.  Giới thiệu chung
1. Quá trình thành lập
Phòng Tổ chức cán bộ  tiền thân là Phòng Tổ chức – Hành chính thuộc trường Trung học nghiệp vụ Du lịch Huế.
-  Năm 2007 Phòng được tách ra thành Phòng Tổ chức và Phòng Hành chính – Quản trị;
-  Đến năm 2008 khi Trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế, Phòng Tổ chức được thành lập theo Quyết định số 167/QĐ-CĐDLH ngày 11/9/2008 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế.
-  Và Năm 2014, sau khi có Quyết định 476/QĐ-BVHTTDL ngày 03/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Cao Đẳng nghề Du lịch Huế, Phòng Tổ chức được đổi tên thành Phòng Tổ chức cán bộ.
2. Số lượng
Biên chế hiện nay gồm 4 người, trong đó 01 trưởng phòng và 03 chuyên viên.
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 02 Thạc sỹ, 02 Đại học, trong đó có 02 nữ.
Đảng viên: 04 người (02 nữ). Thuộc Chi bộ số 1 Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế, Tổ công đoàn số 1 thuộc Công đoàn cơ sở trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế
II. Cơ cấu tổ chức của phòng
 

 

1. Trưởng phòng: La Thị Anh Hương
    -   Điện thoại: 0903.503.364
    -   Email: laanhhuong@gmail.com
2. Chuyên viên: Trần Thị Thanh Tuyết
   -   Điện thoại: 0914.201.309
   -   Email: tuyetdulich@gmail.com
3. Chuyên viên: Nguyễn Hoàng Hiệp
   -   Điện thoại: 0913.468.469
   -   Email: anhphuc01@yahoo.com
4. Chuyên viên: Trần Nguyên Anh Thảo
  -   Điện thoại: 01224.502.424

 III.Chức năng nhiệm vụ

Phòng Tổ chức Cán bộ là đơn vị tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng nhà trường trên các lĩnh vực:
  -   Công tác tổ chức cán bộ;
  -   Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên;
  -   Lao động tiền lương và thực hiện các chế độ chính sách;
  -   Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thi đua, khen thưởng;
  -   Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo trường giao.

 IV.  Thành tích đạt được

1.  Danh hiệu thi đua
Năm
Danh hiệu thi đua
Số Quyết định
2011
Tập thể Lao động Xuất sắc
Quyết định số 679/QĐ-BVHTTDL ngày 27/02/2012 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
2012
Tập thể Lao động Xuất sắc
Quyết định số 5088/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2012 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
2013
Tập thể Lao động Xuất sắc
Quyết định số 4538/QĐ-BVHTTDL ngày 26/12/2013 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
2014
Tập thể Lao động Xuất sắc
Quyết định số 90/QĐ-BVHTTDL ngày 14/01/2015 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
2015
Tập thể Lao động Xuất sắc
Quyết định số /QĐ-BVHTTDL ngày  của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
 
2. Hình thức khen thưởng
Năm
Danh hiệu thi đua
Số Quyết định
2012
Đạt thành tích Xuất săc nhiệm vụ và đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc 02 năm liên tục (2009-2010; 2010-2011)
Quyết định số 685/QĐ-BVHTTDL ngày 27/02/2012 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
2015
Đạt thành tích Xuất săc nhiệm vụ và đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc 02 năm liên tục (2013-2014; 2014-2015)
Quyết định số     /QĐ-BVHTTDL ngày   của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
 

 

Phòng Tổ chức cán bộ