Get the Flash Player to see this rotator.
Thông báo
 
Lịch thi Hệ Cao đẳng Khóa 7, học kỳ II năm học 2014-2015

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH HUẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /LT-CĐDLH

 

Huế, ngày     tháng      năm 2015

       

LỊCH THI LẦN 1, HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 7

HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2014 - 2015

Địa điểm thi: 02 Lưu Hữu Phước, TP Huế

Ngày tháng

Thời gian

Khoa

Tổng

Số lượng/ 1 phòng thi

Phòng thi

Môn thi

Ghi chú

Sáng thứ hai
Ngày
29/06/2015

Xuất 1
13h45 đến 15h15

Khoa Ngoại ngữ
C7TA - 40 SV

40

40

P.102

Marketing du lịch

 

Chiều thứ ba
Ngày 30/06/2015

Xuất 1
13h45 đến 15h15

Khoa Ngoại ngữ
C7TA - 40 SV

159

40

P.202

Ngữ pháp giao tiếp Tiếng Anh

 

Khoa Khách sạn
(C7KS1, KS2, C7RS)
119 SV

39

P.102

Pháp luật

 

40

P.204

40

P.205

Xuất 2
15h30 đến 17h00

Khoa Lữ hành Hướng dẫn
C7HD - 40 SV

125

44

P.102

Pháp luật

 

Khoa Lữ hành Hướng dẫn
C7LH -44 SV

40

P.204

Khoa Dịch vụ Nhà hàng
C7NH - 41 SV

41

P.205

Sáng thứ tư
Ngày 01/07/2015

Xuất 1
7h45 đến 9h15

Khoa Chế biến món ăn
(C7CB1, CB2, CB3, CB4, CB5)
226 SV

226

43

P.102

Lý thuyết NV Chế biến món ăn

 

27

P.202

27

P.203

43

P.204

43

P.205

43

P.404

Chiều thứ tư
Ngày 01/07/2015

Xuất 1
13h45 đến 15h15

Khoa Ngoại ngữ
C7TA - 40 SV

159

40

P.202

Hệ thống di tích và danh thắng

 

Khoa Khách sạn
(C7KS1, KS2, C7RS)
119 SV

39

P.102

Lý thuyết NV Buồng

 

40

P.204

40

P.205

Xuất 2
15h30 đến 17h00

Khoa Lữ hành Hướng dẫn
C7HD - 40 SV

125

44

P.102

Lý thuyết NV Hướng dẫn

 

Khoa Lữ hành Hướng dẫn
C7LH -44 SV

40

P.204

Lý thuyết NV Lữ hành

 

Khoa Dịch vụ Nhà hàng
C7NH - 41 SV

41

P.205

Nguyên lý kế toán

 

Sáng thứ năm
Ngày 02/07/2015

Xuất 1
7h45 đến 9h15

Khoa Chế biến món ăn
(C7CB1, CB2, CB3, CB4, CB5)
226 SV

140

43

P.102

Thương phẩm

 

27

P.202

27

P.203

43

P.204

Xuất 2
9h30 đến 11h00

Khoa Chế biến món ăn
(C7CB1, CB2, CB3, CB4, CB5)
226 SV

127

43

P.102

Thương phẩm

 

43

P.204

Khoa Dịch vụ Nhà hàng
C7NH - 41 SV

41

P.205

Chiều thứ năm
Ngày 02/07/2015

Xuất 1
13h45 đến 15h15

Khoa Khách sạn
(C7KS1, KS2, C7RS)
119 SV

119

39

P.102

Kế toán du lịch Khách sạn

 

40

P.204

40

P.205

Xuất 2
15h30 đến 17h00

Khoa Lữ hành Hướng dẫn
C7HD - 40 SV

125

44

P.102

Địa lý du lịch VN

 

Khoa Lữ hành Hướng dẫn
C7LH -44 SV

40

P.204

Lý thuyết NV Hướng dẫn

Khoa Ngoại ngữ
C7TA - 40 SV

41

P.205

Đọc hiểu

Sáng thứ sáu
Ngày 03/07/2015

Xuất 1
7h45 đến 9h15

Khoa Ngoại ngữ
C7TA - 40 SV

40

40

P.102

Viết 1

 

Khoa Dịch vụ Nhà hàng
C7NH - 41 SV

41

41

P.204

Văn hóa ẩm thực

Khoa Lữ hành Hướng dẫn
C7LH -44 SV

44

44

P.205

Tuyến điểm DL Việt Nam

Chiều thứ sáu
Ngày 03/07/2015

Từ 13h45 đến 17h00

Khoa Ngoại ngữ
C7TA - 40 SV

40

20

P.201

Nghe - nói Tổng hợp

 

Phòng chờ

P.202

20

P.203

Sáng thứ bảy
Ngày 04/07/2015

Xuất 1
13h45 đến 15h15

Khoa Lữ hành Hướng dẫn
C7LH -44 SV

84

44

P.204

Địa lý và TNDL Việt Nam

 

Khoa Ngoại ngữ
C7TA - 40 SV

40

P.205

Lịch sử văn minh thế giới

Khoa Dịch vụ Nhà hàng
C7NH - 41 SV

41

41

P.102

Kỹ năng bán hàng

 

 

 

 

 

 

 

 
   

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐBCLĐT&KT

HIỆU TRƯỞNG

LẬP BẢNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

(Đã ký)

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Hoàng Nga My

Ngô Thị Phúc Hải

 
PHÒNG ĐBCLĐT&KT
 
 
 
 
Đang tải dữ liệu...
Hình ảnh hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0914 611 185
Email: daotaohutc@gmail.com