TKB học online C13 và T21 từ 10/5/2021

TKB học online C13 TKB học online T21

0 comments

Thông báo triển khai phương án học tập đối với HSSV trong tình hình dịch Covid-19

Thông báo triển khai phương án học tập đối với HSSV trong tình hình dịch Covid-19 Thực hiện Thông báo số 198/TB-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2021 của Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, […]

0 comments

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021

Diễn giải các học phần C13 Diễn giải các học phần T21 Thời khóa biểu T21 KH2 2020-2021 Thời khóa biểu C13 KH2 2020-2021 Thời khóa biểu C12 HK2 2020-2021

0 comments

Thời khóa biểu – Học kỳ 1 – Hệ trung cấp Khóa 21 (áp dụng từ ngày 19/10/2020 đến 31/10/2020)

XEM TẠI ĐÂY

0 comments

Thời khóa biểu – Học kỳ 1 – Hệ cao đẳng khóa 13 (áp dụng từ ngày 19/10/2020 đến 31/10/2020)

XEM TẠI ĐÂY

0 comments

Thời khóa biểu – Học kỳ 1 – Hệ cao đẳng khóa 13 (áp dụng từ ngày 5 tháng 10 năm 2020)

XEM TẠI ĐÂY

0 comments

Thời khóa biểu – Học kỳ 1 – Hệ trung cấp khóa 21 (áp dụng từ ngày 5 tháng 10 năm 2020)

XEM TẠI ĐÂY

0 comments

Thời khóa biểu – Học kỳ 1 – Hệ trung cấp khóa 21

Thời khóa biểu – Học kỳ 1 – Hệ Trung cấp khóa từ ngày 28/09/2020 đến 03/10/2020: Xem tại đây

0 comments

Thời khóa biểu – Học kỳ 1 – Hệ cao đẳng khóa 13

Thời khóa biểu – Học kỳ 1 – Hệ cao đẳng khóa 13 từ ngày 28/09/2020 đến 03/10/2020: Xem tại đây

0 comments

Thời khóa biểu – Học kỳ 1 – Hệ cao đẳng khóa 12

Thời khóa biểu – Học kỳ 1 – Hệ cao đẳng khóa 12 từ ngày 28/09/2020 đến 31/12/2020: Xem tại đây