Thời khóa biểu đối với các lớp trung cấp khóa 21, Cao đẳng khóa C13 và lớp Đức

– Thời khóa biểu Cao đẳng khóa 13: Xem chi tiết – Thời khóa biểu Trung cấp khóa T21: Xem chi tiết – Thời khóa biểu lớp Kỹ thuật CBMA Đức: Xem chi tiết 

0 comments

Thời khoá biểu online C13 và T21 từ 31-5 đến 11-6

TKB online C13 (31.5-11.6) TKB online T21 (31.5-11.6)

TKB học online C13 và T21 từ 10/5/2021

TKB học online C13 TKB học online T21

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021

Diễn giải các học phần C13 Diễn giải các học phần T21 Thời khóa biểu T21 KH2 2020-2021 Thời khóa biểu C13 KH2 2020-2021 Thời khóa biểu C12 HK2 2020-2021

0 comments

Thời khóa biểu – Học kỳ 1 – Hệ trung cấp Khóa 21 (áp dụng từ ngày 19/10/2020 đến 31/10/2020)

XEM TẠI ĐÂY

0 comments

Thời khóa biểu – Học kỳ 1 – Hệ cao đẳng khóa 13 (áp dụng từ ngày 19/10/2020 đến 31/10/2020)

XEM TẠI ĐÂY

0 comments

Thời khóa biểu – Học kỳ 1 – Hệ cao đẳng khóa 13 (áp dụng từ ngày 5 tháng 10 năm 2020)

XEM TẠI ĐÂY

0 comments

Thời khóa biểu – Học kỳ 1 – Hệ trung cấp khóa 21 (áp dụng từ ngày 5 tháng 10 năm 2020)

XEM TẠI ĐÂY

0 comments

Thời khóa biểu – Học kỳ 1 – Hệ trung cấp khóa 21

Thời khóa biểu – Học kỳ 1 – Hệ Trung cấp khóa từ ngày 28/09/2020 đến 03/10/2020: Xem tại đây

0 comments

Thời khóa biểu – Học kỳ 1 – Hệ cao đẳng khóa 13

Thời khóa biểu – Học kỳ 1 – Hệ cao đẳng khóa 13 từ ngày 28/09/2020 đến 03/10/2020: Xem tại đây

0 comments