Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021

Diễn giải các học phần C13 Diễn giải các học phần T21 Thời khóa biểu T21 KH2 2020-2021 Thời khóa biểu C13 KH2 2020-2021 Thời khóa biểu C12 HK2 2020-2021

0 comments

Thời khóa biểu – Học kỳ 1 – Hệ trung cấp Khóa 21 (áp dụng từ ngày 19/10/2020 đến 31/10/2020)

XEM TẠI ĐÂY

0 comments

Thời khóa biểu – Học kỳ 1 – Hệ cao đẳng khóa 13 (áp dụng từ ngày 19/10/2020 đến 31/10/2020)

XEM TẠI ĐÂY

0 comments

Thời khóa biểu – Học kỳ 1 – Hệ cao đẳng khóa 13 (áp dụng từ ngày 5 tháng 10 năm 2020)

XEM TẠI ĐÂY

0 comments

Thời khóa biểu – Học kỳ 1 – Hệ trung cấp khóa 21 (áp dụng từ ngày 5 tháng 10 năm 2020)

XEM TẠI ĐÂY

0 comments

Thời khóa biểu – Học kỳ 1 – Hệ trung cấp khóa 21

Thời khóa biểu – Học kỳ 1 – Hệ Trung cấp khóa từ ngày 28/09/2020 đến 03/10/2020: Xem tại đây

0 comments

Thời khóa biểu – Học kỳ 1 – Hệ cao đẳng khóa 13

Thời khóa biểu – Học kỳ 1 – Hệ cao đẳng khóa 13 từ ngày 28/09/2020 đến 03/10/2020: Xem tại đây

0 comments

Thời khóa biểu – Học kỳ 1 – Hệ cao đẳng khóa 12

Thời khóa biểu – Học kỳ 1 – Hệ cao đẳng khóa 12 từ ngày 28/09/2020 đến 31/12/2020: Xem tại đây

Thời khóa biểu Học kỳ I- Năm học 2020-2021. Hệ Cao đẳng Khóa 12

XEM TẠI ĐÂY

0 comments

Thời khóa biểu Học kỳ 2 – Hệ Trung cấp khóa 20 – Năm học 2019-2020

Thời khóa biểu Học kỳ 2 – Hệ Trung cấp khóa 20 – Năm học 2019-2020: Xem tại đây